top of page
הורשת
באמצעות הכלים המיוחדים שפיתחנו בהורשת
נבנה עם התלמידים פרופיל כיתתי-דיגיטלי סביב השימוש במסכים בקרב הילדים בכיתה בהתאם לעקרונות
המוג"נות של הורשת

בפעילויות של הורשת בבתי הספר מקבלים התלמידים מידע, ליווי, הכוונה ותמיכה בביסוס של תקשורת חיובית והתנהלות בטוחה וחברית ברשת. 

 

באמצעות הכלים המיוחדים שפיתחנו נבנה בסדנאות לכל כיתה "פרופיל-דיגיטלי" המתייחס למרכיבים שונים של שימוש במסכים בקרב התלמידים. הפרופיל  מאפשר בניה של תכנית עבודה אישית המותאמת למבנה ולדינמיקה הכיתתית הייחודית.

 

ההדרכה מיועדת לכל הכיתה על אף שהמיקוד הראשוני הוא בתלמידים. מפגשי ההדרכה מכילים מרכיבים של שיתוף ותמיכה לצד הקניה של ידע וכלים מקצועיים במטרה לפתח דיאלוג סביב השימוש במסכים ולהגביר את המעורבות והנוכחות של המבוגרים בחיי הילדים ברשת.

 

הפעילויות לתלמידים של הורשת תוכננו ונבנו על ידי פסיכולוגים המוסמכים לטיפול באישור משרד הבריאות ומומחים בהנחית קבוצות בגישות חדשניות ומגוונות.  

פעילות לתלמידים
bottom of page